sugrulogo

Försäljningsvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR SUGRU.COM

1) Introduktion

Läs dessa försäljningsvillkor noggrant.

2) Tolkning

I dessa försäljningsvillkor avser ”vi” FormFormForm Limited (och ”oss” och ”vår” kommer att tolkas i enlighet med detta); och ”du” avser vår kund eller potentiella kund för produkter (och ”din” kommer att tolkas i enlighet med detta).

3) Beställningsprocess

Reklam för produkter på vår webbplats utgör en ”inbjudan till behandling”, och din beställning av produkter utgör ett avtalsenligt erbjudande. Inget avtal kommer att träda i kraft mellan dig och oss förrän vi accepterat din beställning i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan.

För att ingå ett avtal om att köpa produkter från oss måste du ta följande steg: (i) du måste lägga de produkter du vill köpa i din varukorg och sedan gå vidare till kassan; (ii) du anger din faktureringsadress och i förekommande fall en annan leveransadress; (iii) du kommer att överföras till PayPal-webbplatsen och PayPal kommer att hantera din betalning eller så kommer du att bli ombedd att ange dina kreditkortsuppgifter; (iv) vi skickar sedan en första bekräftelse till dig, och (v) när vi har kontrollerat om vi kan uppfylla din beställning skickar vi antingen en orderbekräftelse till dig (då blir din beställning ett bindande avtal) eller så bekräftar vi via e-post att vi inte kan uppfylla din beställning.

Vi kommer inte att arkivera en kopia av dessa försäljningsvillkor specifikt för din beställning. Vi kan uppdatera versionen av dessa försäljningsvillkor på webbplatsen från tid till annan, och vi garanterar inte att den version som du har godkänt kommer att förbli tillgänglig. Vi rekommenderar därför att du laddar ner, skriver ut och behåller en kopia av dessa försäljningsvillkor för framtida bruk.

Vi tillhandahåller endast dessa försäljningsvillkor på engelska.

4) Pris och betalning

Priserna för produkterna på vår webbplats anges i euro. En prisomräkning i svenska kronor (SEK) visas också som referens.

I priset på produkterna ingår inte leverans.

Betalningen måste göras när du skickar in din beställning. Vi kan hålla tillbaka produkterna och/eller säga upp avtalet mellan oss om du inte har betalat hela priset i avräknade medel.

Priserna på webbplatsen inkluderar alla mervärdesskatter (i tillämpliga fall).

Betalning för alla produkter måste ske med PayPal ELLER med betal-/kreditkort.

Vi tar inte ut några transaktionsavgifter för kreditkortsinköp, men din bank kan ta ut avgifter. För information om detta, se din banks villkor.

Priserna på produkter kan ändras när som helst, men ändringarna påverkar inte avtal som redan har trätt i kraft.

5) Dina garantier 

Du garanterar oss att:

a) du är juridiskt kapabel att ingå bindande avtal och du har full behörighet, makt och kapacitet att godkänna dessa försäljningsvillkor;

b) den information som du lämnar i din beställning är korrekt och fullständig;

c) du kommer att kunna ta emot leveransen av produkterna;

6) Leveranspolicy

Vi ser till att produkterna levereras till den leveransadress som anges i din beställning.

Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att leverera produkterna på eller före det datum för leverans som anges i vår orderbekräftelse eller, om inget datum anges i vår orderbekräftelse, inom 10 dagar från datumet för vår orderbekräftelse. Vi kan dock inte garantera leverans till det aktuella datumet. Vi garanterar dock att om det inte finns exceptionella omständigheter kommer alla leveranser av produkter att skickas inom 7 dagar efter det av följande som inträffar sist, betalningsmottagandet eller datumet för vår orderbekräftelse.

7) Ansvar och ägande

Produkterna är ditt ansvar från och med leveranstillfället. Äganderätten till produkterna övergår till dig först när det senare av följande inträffar:

a) leverans av produkterna; och

b) Vi har mottagit full betalning av alla belopp som ska betalas för produkterna.

Vi har rätt att kräva betalning för produkterna även om äganderätten inte har övergått till dig.

8) Ångerrätt

Du kan när som helst häva ett avtal om köp av en produkt eller produkter inom 14 dagar efter den dag då du fick den relevanta produkten eller produkterna (med förbehåll för de begränsningar som anges nedan).

Du har ingen sådan rätt när förpackningen till någon av produkterna har brutits eller öppnats av dig.

Om du ångrar ett avtal på denna grund måste du informera oss skriftligen inom 14 dagar och omedelbart returnera produkterna till oss i samma skick som du fick dem. Du kan använda den bifogade avbeställningsblanketten, men du behöver inte göra det.

Produkter som returneras av dig i enlighet med detta avsnitt kommer att återbetalas i sin helhet (inklusive kostnaden för att skicka produkterna till dig). Du ansvarar dock för att betala kostnaden för att returnera produkten till oss.

Om du häver ett avtal på denna grund och du inte returnerar produkterna till oss kan vi återta produkterna och debitera dig för de kostnader som vi ådrar oss för att göra detta. Om du returnerar produkterna på vår bekostnad kan vi också överföra den kostnaden till dig.

9) Lagstadgade rättigheter

Ingenting i dessa försäljningsvillkor påverkar dina lagstadgade rättigheter (inklusive din rätt till återbetalning av en defekt produkt som vi säljer till dig).

10) Återbetalning

Om du häver ett avtal och har rätt till återbetalning återbetalar vi den summa som vi har fått från dig med samma betalningsmetod som du ursprungligen använde för att betala för ditt köp, såvida vi inte har kommit överens om något annat. Vi kommer att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 14 dagar från den dag då vi tog emot ditt giltiga meddelande om avbeställning.

11) Begränsningar av ansvar

Ingenting i dessa försäljningsvillkor begränsar eller utesluter ditt eller vårt ansvar för: (i) dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet; (ii) bedrägeri eller bedräglig vilseledande representation; eller (iii) någon fråga för vilken det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta, eller försöka begränsa eller utesluta, ansvar.

Med förbehåll för detta är de produkter som vi säljer endast avsedda för personligt bruk och vi kan inte hållas ansvariga för eventuella företagsförluster (inklusive men inte begränsat till förlust av inkomst eller intäkter, förlust av verksamhet, förlust av vinst eller kontrakt, förlust av förväntade besparingar, förlust av data eller förlorad arbets- eller hanteringstid).

12) Allmänna villkor

Bilder av produkter på vår webbplats är för illustrativa ändamål; de faktiska produkterna kan skilja sig från dessa bilder.

Vår webbplats innehåller idéer och förslag på några av de många olika sätt som du kan använda våra produkter på och visar exempel från verkligheten på några av de mer udda och underbara användningsområden som våra kunder har hittat för dem. Dessa idéer, förslag och exempel är endast avsedda för illustrativa syften.

Vi kan dock inte kontrollera hur våra produkter används (t.ex. de metoder som du använder för att genomföra våra förslag eller de ytor eller material som du använder tillsammans med våra produkter) eller de tillhörande miljöförhållandena. Därför kan vi inte garantera några särskilda resultat och du bör därför utföra dina egna tester för att se till att våra produkter är lämpliga för ditt avsedda ändamål. Det betyder framför allt att om du bestämmer dig för att genomföra våra idéer eller förslag så gör du det på egen risk och du måste vidta förnuftiga försiktighetsåtgärder eftersom vi inte kan ansvara för förhållanden eller omständigheter som ligger utanför vår kontroll.

Vi kommer att behandla all din personliga information som vi samlar in i samband med din beställning i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy; användningen av vår webbplats kommer att omfattas av våra användarvillkor för webbplatsen.

Avtal enligt dessa försäljningsvillkor kan endast ändras genom ett skriftligt dokument som undertecknats av både dig och oss. Vi kan komma att revidera dessa försäljningsvillkor från tid till annan, men sådana revideringar påverkar inte villkoren i de avtal som vi har ingått med dig.

Om någon bestämmelse i dessa försäljningsvillkor anses ogiltig eller ogenomförbar av en behörig domstol kommer de återstående bestämmelserna att förbli i full kraft och verkan, och sådana ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelser eller delar av dem kommer att anses utelämnade.

Inget avstående från någon bestämmelse i dessa försäljningsvillkor, vare sig genom beteende eller på annat sätt, i ett eller flera fall, kommer att anses vara, eller tolkas som, ett ytterligare eller fortsatt avstående från den bestämmelsen eller någon annan bestämmelse i dessa försäljningsvillkor.

Du får inte överlåta, ta betalt för, underleverera eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter som uppstår enligt dessa försäljningsvillkor. Varje försök från din sida att göra detta kommer att vara ogiltigt. Vi kan när som helst överlåta, ta betalt, lägga ut till underleverantörer eller på annat sätt överföra våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor, förutsatt att en sådan åtgärd inte minskar de garantier som du får enligt dessa försäljningsvillkor.

Varje avtal enligt dessa försäljningsvillkor är upprättat till förmån för parterna och är inte avsett att gynna, eller vara verkställbart av, någon annan person. Parternas rätt att säga upp, upphäva eller komma överens om ändringar, variationer, avståenden eller förlikningar enligt sådana avtal är inte beroende av samtycke från någon person som inte är part i det aktuella avtalet.

Med förbehåll för det första stycket i avsnitt [11]: Dessa försäljningsvillkor innehåller hela avtalet och överenskommelsen mellan parterna i samband med köp av produkter från vår webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan parterna i samband med köp av produkter från vår webbplats och varje part bekräftar att inga påståenden som inte uttryckligen ingår i dessa försäljningsvillkor har gjorts av eller på uppdrag av den andra parten i samband med köp av produkter från vår webbplats.

Som konsument har du rätt att vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan i ditt hemland om du har ett klagomål om ett köp som inte kunde lösas genom direktkontakt med oss. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. [I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) direkt via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och omfattas av direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning i konsumenttvister.]

Dessa försäljningsvillkor regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag, och domstolarna i England och Wales har [icke-]exklusiv behörighet att avgöra alla tvister som uppstår enligt eller i samband med dessa försäljningsvillkor.

13) Om oss

Vårt fullständiga namn är FormFormForm Limited

Vårt säte och huvudsakliga handelsadress är Unit 2, 4749 Tudor Road, London E9 7SN, Storbritannien.

Vårt företags registreringsnummer är 5256222

Vår e-postadress är hello@sugru.com

Vårt huvudnummer är +44 (0) 20 7998 0022 

Vårt VAT-nummer är 86665676767